ข่าวกิจกรรม


นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/07/2019

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร. สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (Thai Handicraft Trade Promotion Association: AHPADA, Thailand) พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ปานอำพันธ์ อุปนายกสมาคมฯ และ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำสมาคมฯ และความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตในอนาคตเกี่ยวกับการสนับสนุนหัตถกรรมไทย
Back to the list