ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ 2562

23/06/2019

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ ให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่สถานทูต ซึ่งครั้งนี้มีคนไทยรับการบริการด้านงานกงสุล รวมทั้งสิ้นจำนวน 114 ราย และนอกจากนี้ ยังมีสำนักงานแรงงานร่วมเดินทางไปให้คำปรึกษาแก่แรงงานชาวไทย กลุ่มอาสาสมัครชาวไทยในจังหวัดโทจิกิ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ)ให้บริการปรึกษาแก่คนไทย บริการตรวจสุขภาพโดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น และจิตแพทย์จากประเทศไทยให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ชาวไทยที่มาใช้บริการในงานกงสุลสัญจร
Back to the list