ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ เมืองซัปโปโระ จังหวัดฮอกไกโด

15/06/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ TKP ซัปโปโรคอนเฟอเรนซ์เซนเตอร์ อำเภอซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ โดยมีคนไทยขอรับการบริการและเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจำนวน 37 ราย
นอกจากนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมเดินทางมาให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ได้ร่วมเดินทางมาจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่น และร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมรวบรวมและอบรมคนไทยในพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยในพื้นที่ ทั้งยังสนับสนุนงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตและส่งเสริมให้ชุมชนไทยในฮอกไกโดเป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็งต่อไป
Back to the list