ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

30/07/2019

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Aso Taro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย และความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ตลอดจนการสนับสนุนการลงทุนและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เข้าพบนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการสานต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน EEC นี้ด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของไทยและความต่อเนื่องของ EEC ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์องค์กรเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (Keidanren) ประมาณ 40 ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านกายภาพและด้านดิจิทัล นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ย้ำให้นักลงทุนญี่ปุ่นมั่นใจว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยและฐานะการคลังยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ โดยงานเสวนาดังกล่าวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างความมั่นใจด้านเศรษฐกิจไทยแก่นักลงทุนญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบปะผู้บริหารหน่วยงานเศรษฐกิจของญี่ปุ่น อาทิ นาย Tadashi Maeda ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) นาย Kazuho Tanaka ผู้ว่าการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Japan Finance Corporation (JFC) และนาย Nobuhiko Sasaki ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho
Back to the list