ข่าวกิจกรรม


เด็กนักเรียนโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

05/08/2019

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คนจากโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเยือนนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น รวมทั้งได้มีการถามตอบเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ อาทิ การศึกษา ความยากจน สภาวะโลกร้อน เป็นต้น
Back to the list