ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

17/10/2019

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun ชั้น Grand Cordon จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งนาย Toshimitsu Motegi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้มอบแทน เพื่อสรรเสริญคุณของนายบรรสานฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มาเป็นระยะเวลาเกือบ ๔ ปี และได้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน

ในระยะเวลาที่เอกอัครราชทูตนายบรรสานได้ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับพระราชวงศ์ ระดับผู้นำรัฐบาล และระดับรัฐมนตรีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทุกมิติให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นเมื่อปี ๒๕๖๐ และการที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ก้าวสู่รัชสมัยใหม่พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายบรรสานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น และเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทยด้วย

คลิกอ่านข่าวจาก น.ส.พ. มติชนออนไลน์
Back to the list