ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

23/10/2019

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษาพิชญสินี มูลพฤกษ์ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ พานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น
Back to the list