ข่าวกิจกรรม


สำนักงาน ก.พ.ร. เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/11/2019

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วม "โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในยุคดิจิตัลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1" นำโดย นางสาวกิตติยา คัมภีร์ ผอ. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวความสัมพันธ์และระบบเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ
Back to the list