ข่าวกิจกรรม


สมาคม Japan Association of Second-life Service (JASS) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/11/2019

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สมาคม Japan Association of Second-life Service (JASS) ซึ่งเป็นสมาคมสนับสนุนผู้สูงอายุที่หลังเกษียณที่มีความสนใจเรื่องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความหมาย (Second life) ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยโดยตัวแทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประวัติทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยที่ปรึกษาพิชญสินี มูลพฤกษ์ นอกจากนี้ คณะได้รับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยและรับประทานขนมไทยก่อนที่จะเยี่ยมชมบริเวณสวนของทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯTags:   Second life

Back to the list