ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเดินพาเหรดประจำปีเมืองคาวาโกเอะ ครั้งที่ 15

10/11/2019

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษา และนายสกนส์ วนาเศรษฐี เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) ได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเดินพาเหรดประจำปีเมืองคาวาโกเอะ ครั้งที่ 15 โดยเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนไทยในไซตามะไทยได้เข้าร่วมเป็นปีที่ 11 ซึ่งนอกจากได้สนับสนุนกิจกรรมของเมืองคาวาโกเอะแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนไทย ในพื้นที่ และเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยที่สวยงามอีกด้วย โดยภายในงานดังกล่าวมีชุมชนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม อาทิ เกาหลี ประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
Back to the list