ข่าวกิจกรรม


คณะยุวทูตเมืองยาชิโยะ จ. ชิบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/12/2019

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 62 รองนายกเทศมนตรีเมือง Yachiyo จังหวัดชิบะได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกำลังจะไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษาร่มเดช และนางธีรางกูร เลขานุการเอก เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางไปทำหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีของนักเรียนทุกคนที่ประเทศ อนึ่ง เมืองยาชิโยะ ได้ลงนามความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร และมีการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกันมากว่า 31 ปีแล้ว
Back to the list