ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Toshiba Youth Club Asia

28/12/2019

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงาน Toshiba Youth Club Asia (TYCA) ณ National Olympic Memorial Youth Center โดยมีเยาวชนจาก 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไทย และญี่ปุ่น มาเสนอ Final Presentation ในหัวข้อ Creative Vision of Asia in  2040 ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีตัวแทนจากประเทศไทย ได้แก่ น.ส. สุคันธ์ธารา ยนต์โต จาก รร. กัลยาณีศรีธรรมราช และนายนนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ จาก รร. เซนต์คาเบรียล

อนึ่ง Toshiba Youth Club Asia (TYCA) เป็นโครงการภายใต้ Toshiba International Foundation ซึ่งได้จัดกิจกรรมมาเป็นเวลา 6 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในประเทศอาเซียนมีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การก้าวเป็นผู้นำด้านความสงบสุขและกลมเกลียวกันระดับนานาชาติ
Back to the list