ข่าวกิจกรรม


คณบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ และประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

17/01/2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ Tatsuya Wada คณบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ (Tama Art University) และนางสาวลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา (Lanna Culture & Crafts Association) สร้างโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอล้านนารุ่นใหม่ (Koyori Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามูลค่าของงานฝีมือสิ่งทอในภาคเหนือของไทย โดยเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือไทย นักออกแบบไทย และนักออกแบบญี่ปุ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ให้กับภาคเหนือของไทย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า OTOP ของล้านนาเป็นอย่างมาก
Back to the list