ข่าวกิจกรรม


อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและอธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokai พร้อมคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/01/2020

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบหมายให้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและนาย Yamada Kiyoshi อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokai พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบหารือกับนาง Koike Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว 


อนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัย Tokai เนื่องจากเป็นมหาวิทยลัยแรกที่ให้ทุนการศึกษาแก่ ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
Back to the list