ข่าวกิจกรรม


ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/02/2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ได้นำเยาวชนไทยจำนวน 15 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 รุ่น 37” หรือยุวเกษตร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อรายงานประสบการณ์การฝึกงานและอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ยุวเกษตร และย้ำว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมอย่างมาก  การที่ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านเกษตรก็จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร โดยปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะ Smart Farming โดยใช้นวัตกรรมทำให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ใช้หุ่นยนต์ โดรน และ GPS เป็นต้น การที่ยุวเกษตรไทยได้มีโอกาสมาทำการเกษตรและอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น จะเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศไทยได้

อนึ่ง โครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ภายใต้โครงการ The ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan เปิดโอกาสให้ทุนแก่เยาวชนเกษตรจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มาเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น
Back to the list