ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

20/02/2020

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 นำโดย พล.ร.ต. อำนวย ทองรอด หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือด้านการทหารไทย-ญี่ปุ่นตามลำดับ

อนึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนทางวิชาชีพทหารเรือ เพียบพร้อมด้วยคุณ ธรรมและจริยธรรม ตามความประสงค์ของกองทัพ เรือ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือที่มาเยือนกรุงโตเกียวในปีนี้ มีจำนวนประมาณ 80 คน
Back to the list