ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกล่าวเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “TCEB’s Exhibition Roadshow in Tokyo”

21/02/2020

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “TCEB’s Exhibition Roadshow in Tokyo” ณ โรงแรม Imperial ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติและสร้างความเชื่อมั่นในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย

อนึ่ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าระดับนานานาชาติ (อุตสาหกรรมไมซ์)Tags:   TCEB

Back to the list