ข่าวกิจกรรม


คณะคณาจารย์ ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/02/2020

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่ คณะคณาจารย์ ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 นำโดย พล.อ.ต. อนุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือด้านการทหารไทย-ญี่ปุ่นตามลำดับ

อนึ่ง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหาร การปฏิบัติการร่วม/ผสม และวิทยาการอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และอำ นวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มาเยือนกรุงโตเกียวในปีนี้ มีจำนวนประมาณ 40 คน




Back to the list