ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

17/03/2020

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 6 คน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย และมีนาย Takeda Ryota รัฐมนตรีดูแลด้านภัยพิบัติปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศในพิธีฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วย
Back to the list