ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ANA จำนวน 31 คน

24/04/2020

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คนไทย 31 คนได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบิน All Nippon Airways (ANA)  เที่ยวบินที่ NH 847 จากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น.

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวประกอบด้วยคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น 17 คนซึ่งได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคนไทยที่เป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องบินจากนครแวนคูเวอร์ 14 คนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนไทยในแคนาดาที่ได้รับความเดือดร้อนและมีโรคประจำตัว  ทั้งหมดรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วันหลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้โดยสารทั้งหมดด้วยแล้ว

เที่ยวบินดังกล่าวทำการบินในฐานะเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้โดยสารตามที่ได้รับการจัดสรรตามศักยภาพการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลก 200 คนต่อวันของรัฐบาลไทยTags:   ANA

Back to the list