ข่าวกิจกรรม


งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

27/05/2020

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ได้จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” เพื่อเชิญชวนให้บริษัทเอกชนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนขยายฐานการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมสนับสนุน

ในงานสัมมนาฯ ดังกล่าว เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่น และความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค (Medical Hub) โดยนาย FUKUOKA Noriyoshi รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ในต่างประเทศ โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน นางสาวอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย และ นาย บริษัท Sanwa Dental ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนขยายฐานการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ (ฟันปลอม) ในไทยอีกด้วย

งานสัมมนาฯ ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในญี่ปุ่น สถาบันการเงิน หน่วยงานให้คำปรึกษาทางการลงทุน และหน่วยราชการญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าร่วมรับฟัง รวม 130 องค์กรTags:   BOI, METI

Back to the list