ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

02/06/2020

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น.

ผู้ที่เดินทางกลับในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกงานชาวไทยที่เดินทางจากจังหวัดฟูกูโอกะ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ฝึกงานชาวไทยกลุ่มดังกล่าวเดินทางจากจังหวัดฟูกูโอกะมาพักค้างคืนที่กรุงโตเกียว 1 คืน ก่อนเดินทางจากกรุงโตเกียวกลับประเทศไทย

ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินข้างต้นเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้วTags:   ANA

Back to the list