ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับผู้พิการ ภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project

11/09/2020

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับ Ms.TANAKA Kaho ซึ่งมีภาวะ Rett Syndromeพร้อมด้วย Mrs.TANAKA Tomoko ผู้เป็นมารดาภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project เพื่อให้กำลังใจ Ms.TANAKA Kaho และครอบครัว ในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ชื่นชม Mrs.TANAKA Tomoko ในฐานะคุณแม่ที่ทุ่มเทแรงกายและใจในการดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ เน้นย้ำว่าการมีข้อจำกัดทางร่างกายไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเห็นพ้องกับ Mrs.TANAKA Tomoko ว่า สังคมจำเป็นต้องเสริมสร้างทัศนคติจากการมองว่าผู้พิการเป็นภาระที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสังคม เป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การยอมรับผู้พิการมิใช่เป็นเพียงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเท่านั้น แต่เป็นการเปิดใจยอมรับผู้พิการในฐานะประชาชนคนหนึ่งด้วย

เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนบทบาทผู้พิการโดยกลุ่มคู่สมรสของนักการทูตของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้บริจาคเงินที่ได้รับจากสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) แก่โครงการปักจิตปักใจ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งฝึกสอนศิลปะงานปักผ้า “ซาชิโกะ” ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่สตรีญี่ปุ่นใช้ปักผ้าในช่วงเวลากลางคืนได้โดยไม่มีแสงจากเทียน ตะเกียง หรือไฟฟ้า เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการทางสายตา

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ยังได้แจ้งเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะสำหรับผู้พิการ การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ โดยได้จ้างงานผู้พิการ และได้สนับสนุนกลุ่มผู้ที่มีข้อพิการทางร่างกายให้มาทำงานในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี 2562ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วย ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของผู้พิการในเวทีระหว่างประเทศ เช่น นายมณเฑียร บุญตัน ซึ่งได้รับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป็นเวลา 8 ปี และกำลังเสนอชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมัครเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการฯ วาระปี ค.ศ. 2021 – 2024

โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พิการ โดยกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ นายKOBAYASHI Hideakiอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้แทนจากบริษัท KJ Holdings บริษัท Altech co.และบริษัท Japan Polymer Technology Co. ซึ่งมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการ โดยมีนาย YAMADA Bengt ผู้อำนวยการโครงการฯ ประสานงานการจัดกิจกรรม

คลิปวันงาน

https://www.youtube.com/watch?v=d5AJttS_27M
Back to the list