ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่น

30/09/2020

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายมิ้น ตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น พร้อมด้วยภริยา และผู้แทน เข้าร่วมด้วย และได้มอบโล่ที่ระลึกซึ่งสลักชื่อพร้อมลายมือชื่อของเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ให้แก่เอกอัครราชทูตมิ้น ตู ในโอกาสอำลาตำแหน่ง งานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก
Back to the list