ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

16/10/2020

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 300 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่นเป็นประธาน และที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองภายในของญี่ปุ่นและประเด็นในภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุมจัดเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
Back to the list