ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการสัมมนาทางไกลของสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย

21/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Seminar) ซึ่งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันในไทยและการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID– 19 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน 


เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้ความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมาโดยตลอด และได้กล่าวถึงการผ่อนปรนมาตรการการเข้าเมืองของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID– 19 ไปพร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านนาย Hiroji SAGAE ประธานสมาคมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของจังหวัดยามากาตะและไทย Ambassador of Thailand to Japan 
Back to the list