ข่าวกิจกรรม


งานสัมมนาออนไลน์ของ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)

06/11/2020

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงาน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และศาสตราจารย์ ดร. SUKEGAWA Seiya มหาวิทยาลัย Kokushikan จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “นโยบาย EEC และ Thailand 4.0 ภายหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรี” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน 


นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนกันในทุกมิติของไทยและญี่ปุ่น และการที่รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 ไปพร้อมกับการรักษาสมดุลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้บรรยายสรุปพัฒนาการของโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานใน EEC ซึ่งมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนและครอบคลุมรวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 

นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บรรยายในหัวข้อ “นโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย: ความก้าวหน้าและการดำเนินการในอนาคต” โดยมาตรการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารTags:   JTECS

Back to the list