ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น

19/11/2020

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) ตามคำเชิญของ Dr. Hitoshi NAKAGAMA ประธานศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น โดยสถาบันฯ ได้บรรยายสรุปถึงโครงการความร่วมมือทางการวิจัยและฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งกับนานาชาติ และนำเยี่ยมชมสถานที่รักษาพยาบาลและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน
Back to the list