ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่าม” ให้แก่ Tokyo University of Foreign Studies

03/12/2020

เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่าม” ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของ Tokyo University of Foreign Studies ทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับชมกว่า 20 คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงปัจจัยของการเป็นล่ามที่ดี ที่จะต้องประกอบด้วย 5ส. ได้แก่ สิกขา (ศึกษา) สิปปะ (ศิลปะ) สติ สุขภาพ และสัจจะ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการทำหน้าที่ล่าม

ในช่วงถาม-ตอบ นักศึกษาทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยสนใจสอบถามเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง
สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถนำแนวทางที่ได้รับจากการบรรยายไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list