ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในญี่ปุ่นระหว่างการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

14/12/2020

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธาน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน บทบาทของอาเซียนในบริบทนโยบายการต่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น เป็นต้น 
Back to the list