ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เชื่อมสัมพันธ์กับเยาวชนญี่ปุ่นที่โรงเรียนประถมศึกษา Kogai กรุงโตเกียว

11/12/2020

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับเชิญให้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน Kogai เขต MInato กรุงโตเกียว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยมีนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาวอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เด็กนักเรียนได้รับทราบประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงลูกช้างไทยที่เพิ่งเกิดที่สวนสัตว์ Ueno ด้วย โดยน้องๆ ยังได้จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยตามความประทับใจของตนเอง รวมทั้งพยายามหัดเขียนภาษาไทยคำง่าย ๆ เช่น สวัสดี และชื่อตัวเองด้วย
Back to the list