ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของ JBIC

15/12/2020

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation หรือ JBIC) ในการลงทุนด้านพลังงาน และแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยและในอาเซียน กับนาย NEGISHI Yasuaki นาย TAMAKI Naoki (Director General, New Energy and Power Finance Department I and II) และเจ้าหน้าที่ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของ JBIC เข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 Tags:   JBIC

Back to the list