ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีสับเปลี่ยนผู้บัญชาการ United Nations Command-Rear (UNCR) ที่ Yokota Air Base กรุงโตเกียว

22/01/2021

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ นาวาอากาศ เอกธนศักดิ์บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีสับเปลี่ยนผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติส่วนหลัง (United Nations Command-Rear : UNCR) ณ ฐานทัพอากาศโยโกตะ กรุงโตเกียว ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกกองกำลังสหประชาชาติ 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนาวาอากาศเอก Lyle Holt จากกองทัพอากาศออสเตรเลียสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติส่วนหลัง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
Back to the list