ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานของ JTECS

29/01/2021

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นาย KUWATA Hajime ประธาน Japan - Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และคณะผู้บริหารของ JTECS เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ JTECS โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Smart Monodzukuri ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวทางของญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรไทยในโรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ความสามารถด้าน IoT และหุ่นยนต์ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตTags:   JTECS

Back to the list