ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานและ CEO ของบริษัท Mitsui & Co.

05/02/2021

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นาย YASUNAGA Tatsuo ประธานและ CEO ของบริษัท Mitsui & Co. นาย KATO Takeo ประธาน และ CEO ของบริษัท Mitsui & Co.(Thailand) และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะสามารถเชื่อมโยงสาขาการผลิตที่บริษัท Mitsui & Co มีศักยภาพกับการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economic Model) ของไทย ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยการนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนTags:   Mitsui & Co.

Back to the list