ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำญี่ปุ่น และภริยา

17/02/2021

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิโรด สุนดารา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำญี่ปุ่น และนางสีเมือง สุนดารา ภริยา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในฐานะที่ไทยและ สปป.ลาวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด
Back to the list