ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ร่วมงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่น

10/03/2021

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิโรด สุนดารา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำญี่ปุ่น โดยมีนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ได้มอบโล่ที่ระลึกซึ่งสลักชื่อพร้อมลายมือชื่อของเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ให้แก่เอกอัครราชทูตวิโรดฯ งานเลี้ยงอำลาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน   
Back to the list