ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ ๓ จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

19/03/2021

          เมื่อค่ำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ ๓ จังหวัด ได้แก่ ไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ ให้สิ้นสุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หลังจากได้ประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งพบว่าลดลงกว่าร้อยละ ๘๐ จากช่วงก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และสถานการณ์ทางการแพทย์ซึ่งสัดส่วนการใช้เตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับ ๓ แล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดหลักการและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ดังนี้

๑. หลักการป้องกันการขยายตัวของการระบาด ๕ หลักการ

๑.๑ การป้องกันการระบาดระหว่างการรับประทานอาหาร โดยขอให้ร้านอาหารลดระยะเวลาทำการโดยเปิดบริการได้ถึง ๒๑.๐๐ น. และดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือวันละ ๔๐,๐๐๐ เยน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในการรวมตัวรับประทานอาหารไม่เกิน ๔ คน และหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากในช่วงฤดูชมดอกซากุระหรือการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-งานจบการศึกษา เป็นต้น

๑.๒ การรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลายพันธุ์ โดยยกระดับการสุ่มตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ จากผู้ติดเชื้อใหม่ จากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๐ และมาตรการป้องกันชายแดนโดยจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ

๑.๓ การตรวจหาเชื้ออย่างมีกลยุทธ์ โดยขยายการตรวจเชื้อจากผู้ไม่มีอาการในเขตเมืองใหญ่ให้ได้วันละ ๕,๐๐๐ คน และขยายการตรวจหาผู้ติดเชื้อในบ้านพักคนชรา

๑.๔ การจัดการด้านวัคซีนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ และคาดว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างน้อย ๑ ร้อยล้านโดสภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๕ ยกระดับความพร้อมทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของการระบาดครั้งต่อไป โดยสร้างระบบรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อซึ่งจะจัดสรรเตียงผู้ป่วย เตียงผู้พักฟื้น ที่พักรักษาตัวของผู้อาการเบาและผู้รักษาตัวในที่พำนักของตนอย่างมีประสิทธิภาพ


๒. มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันชายแดน ฉบับที่ ๑๐ (New measures for border enforcement (10)) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยระบุว่า จะยังคงใช้มาตรการยกระดับการป้องกันชายแดนตามที่ได้ประกาศไว้ในฉบับที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปอีกระยะหนึ่ง แม้จะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นตาม Business Track และ Residence Track เป็นการชั่วคราว

๒.๒ ระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากทุกประเทศเป็นการชั่วคราว (กรณีขอรับการตรวจลงตราใหม่)

๒.๓ ระงับมาตรการผ่อนปรนพิเศษ (special treatment) สำหรับผู้ที่กลับเข้าญี่ปุ่นจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศทุกประเทศเป็นการชั่วคราว ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000190.html

          ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

          จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิงห์ทอง  ลาภพิเศษพันธ์ุ)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


                                                                     
Back to the list