ประกาศและประชาสัมพันธ์


กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำซากสัตว์จำพวกหนูเพื่อการบริโภคเข้าประเทศญี่ปุ่น

24/03/2021

การนำซากสัตว์จำพวกสัตว์ฟันแทะ (Rodents) เข้าประเทศญี่ปุ่นจะต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าตามระบบ Notification System for the Importation of Animals ด้วย ซึ่งประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะหนูที่เพาะเลี้ยงในสถานที่เพาะเลี้ยงที่ผ่านการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศต้นทางเท่านั้น การลักลอบนำเข้า (การนำเข้าโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนยื่นขออนุญาตฯ) ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ แผนกควบคุมสัตว์นำเข้า ด่านควบคุมโรคท่าอากศยานนาริตะ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม (MHLW)
หมายเลขโทรศัพท์ +81-476-32-6708

ข้อมูลจาก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว
Back to the list