ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

05/04/2021

■ ข้อมูลสำคัญ (ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย (ไม่พิจารณาลดวันกักกันตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry (COE)) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
(2.1) เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับการพิจารณาการกักกันไม่น้อยกว่า 7 วัน (กรณีที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง) หรือ 10 วัน (กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน)
(2.2) เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
*ใบรับรองแพทย์ สำหรับคนไทย ไม่ต้องใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification และ RT-PCR COVID-Negative certification แสดงสายการบินในวันเดินทาง

ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่เข้าข่ายกรณี (2.2) ทราบและดำเนินการดังนี้
ก. สำหรับผู้ที่กักตัวที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ)) ขอให้ติดต่อผู้ประกอบการ ASQ แก้ไขใบจองโรงแรมกักตัวเพิ่มเป็น 14 วัน และนำเข้าระบบลงทะเบียน (https://coethailand.mfa.go.th/) อีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ COE ฉบับใหม่
ข. สำหรับผู้ที่กักตัวที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine (SQ)) จะได้รับการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเป็นจำนวน 14 วันเป็นอย่างต่ำโดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดการ
ค. ผู้เดินทางสามารถเข้ารับ COE ฉบับใหม่ได้จากหน้าเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาด และการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด และพิจารณางดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนออกไป


**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**

บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร

1.1 เดือนพฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่าง ๆ ให้จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย“ โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน ดังนี้

1. เที่ยวบินวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(link ซื้อบัตรโดยสาร https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)
(เริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารส่วนของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.)

2. เที่ยวบินวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG683
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ (https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

3. เที่ยวบินวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์
(ภาษาญี่ปุ่น) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

ซึ่งผู้โดยสารในเที่ยวบินเหล่านี้จะสามารถเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัว


สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทางข้างต้น
- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015
- สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน

เมื่อท่านสามารถซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ตรงกับกำหนดวันเดินทางแล้ว โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ 1.1 แล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น ๆ (Semi-Commercial) ได้ โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform)

(1) https://entrythailand.go.th การจองสถานที่กักตัวผ่านเว็บไซต์นี้ จะปรากฏข้อมูลการจองบนแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางของระบบ COE online โดยอัตโนมัติ ผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารการจองอีก (คู่มือ)

(2) จองกับโรงแรมโดยตรง

(3) https://www.agoda.com/quarantineth

(4) https://asq.locanation.com/

(5) https://asq.ascendtravel.com/

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง ขอให้อีเมลแจ้งความประสงค์ที่ rtetokyo2020.3@gmail.com เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางโปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ :

http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ7 วันทำการ)

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ7 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง
3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.3 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.4 ใบ ต.8 (โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้)
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view
3.5 หลักฐานลงทะเบียน Application Thailand Plus (ถ้ามี)
3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสCOVID-19 (RT-PCR Test) ขอให้ท่านจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ข้อแนะนำ
- ภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้
หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า http://moicovid.com/map.html

- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

กรณีมีข้อสอบถาม
ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 3 วัน) 
ขอให้แจ้งยกเลิกทางอีเมลrtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้

ยกเลิกการเดินทาง 12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE
พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและ COE แนบมาทางอีเมลด้วย

4. สำหรับชาวต่างชาติ ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/

หมายเหตุ : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้นขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนพฤษภาคม 2564 โปรดติดตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับขั้นตอนและกำหนดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเดือนมิถุนายน 2564 และเดือนต่อ ๆ ไปอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2564 จะประกาศในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2564


2021年4月1日からタイ国籍の入国条件が下記の通り変更となります。

1. タイ国内における隔離期間について

1.1 新型コロナウィルス変異株流行国からの渡航者は、最低でも14日間の隔離が必要です。

1.2 新型コロナウィルス変異株流行国以外の国からの渡航者は、最低でも10日間の隔離が必要です。(タイ王国保健省発表の「新型コロナウィルス変異株流行国リスト」は、1ヶ月ごとに更新されます。2021年3月31日付発表の「新型コロナウィルス変異株流行国リスト」には、日本国は含まれておりません。)

1.3 新型コロナウィルスワ07¥147846+¥クチン接種を規定の回数を終えている方で、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine Certification)をお持ちの渡航者は、最低でも7日間の隔離が必要です。ただし、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国保健省が承認した新型コロナウィルスワクチンを接種し、渡航日の14日前までに接種している方に限ります。またタイ入国時に、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine Certification)をタイ空港内保健所職員に提示する必要があります。(ワクチン接種証明書は、原本もしくはメール等で送られた電子ファイルをプリントアウトしたものに限ります。)ワクチン接種証明書をお持ちでない方は、最低でも10日間の隔離が必要となります。

2. 英文診断書について

タイ国籍の渡航者は、英文診断書 (Fit to Fly /travel Health Certification) 及び英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書は必要ありません。

備考 :
a. 2021年3月31日付けのタイ王国保健省発表「新型コロナウィルス変異株流行国リスト」に名前のある国は下記の通りです。

南アフリカ共和国 ( South Africa )、ジンバブエ ( Zimbabwe )、モザンビーク共和国( Mozambique )、ボツワナ共和国 ( Botswana )、ザンビア共和国 ( Zambia )、ケニア共和国 ( Kenya )、ルワンダ共和国 ( Rwanda )、カメルーン共和国 ( Cameroon )、コンゴ民主共和国 ( Democratic Republic of the Congo )、ガーナ共和国 ( Ghana )、タンザニア連合共和国 ( Tanzania )

b. タイ王国保健省が承認し、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国食品医薬品局 (Food and Drug Administration of Thailand) に登録されている新型コロナウィルスワクチンは下記の通りです。

SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) (Sinovac)

AZD1222 (AstraZeneca/Oxford)

AZD1222 (SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford)

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) (Pfizer/BioNTech)

Covishield (ChAdOx1_nCov-19) (Serum Institute of India)

Ad26.COV2.S (Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson)

mRNA-1273 (Moderna)


タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

タイ国籍の方で2021年5月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。

1.航空券購入

在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。

1. 2021年5月12日(水)全日空 NH847便 (販売開始 2021年4月6日朝10時から)
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

2. 2021年5月19日(水)タイ国際航空 TG683便
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

3. 2021年5月26日(日)日本航空 JL031便
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

既に航空券をお持ちの方は、上記日程への振替手続きのため各航空会社に直接お問合せ下さい。※日付の振替ができない場合は、新たに購入して頂く必要があります。

タイ国際航空の航空券をお持ちの方で振替手続きが必要な方は、タイ国際航空問合せ先 0570-064-015 までお問合せ下さい。

日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記2番の登録手続きを行って下さい。


2.渡航許可書(COE)を申請する

https://coethailand.mfa.go.th/


3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類

3.1 パスポート原本

3.2 大使館発行の渡航許可書(COE)

3.3 航空券

3.4 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。)

3.5 Thailand Plus アプリに登録(スマホがある場合)

3.6 ASQホテル予約確認書 (Alternative State Quarantine) (ある場合)


Back to the list