ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

29/05/2021

■ ข้อมูลสำคัญ   (ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564)

- ผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันและ สำหรับคนไทย ไม่ต้องใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification และ RT-PCR COVID-Negative certification เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาลดหรือยกเลิกสิทธิในการกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงนี้ โปรดวางแผนการเดินทางให้รอบคอบ รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

* อย่างไรก็ดีคนไทยที่จะเข้ากักตัวในสถานกักกันตัวทางเลือก (ASQ) สามารถยื่นขอ COE ได้ตามปกติ


**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**

บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร

1.1 เดือนมิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ให้จัด “เที่ยวบินอพยพคนไทยกลับประเทศไทย“ โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน ดังนี้

1. เที่ยวบินวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 
(link ซื้อบัตรโดยสาร https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

2. เที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ (https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

3. เที่ยวบินวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG683
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ (https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

4. วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
(สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 14.00 น.)

ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์
(ภาษาญี่ปุ่น) 
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

ซึ่งผู้โดยสารในเที่ยวบินเหล่านี้จะสามารถเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัว


สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทางข้างต้น
- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015
- สำหรับสายการบิน ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน

เมื่อท่านสามารถซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ตรงกับกำหนดวันเดินทางแล้ว โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ 1.1 แล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น ๆ (Semi-Commercial) ได้ โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(1) https://entrythailand.go.th การจองสถานที่กักตัวผ่านเว็บไซต์นี้ จะปรากฏข้อมูลการจองบนแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางของระบบ COE online โดยอัตโนมัติ ผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารการจองอีก (คู่มือ)

(2) จองกับโรงแรมโดยตรง

(3) https://www.agoda.com/quarantineth

(4) https://asq.locanation.com/

(5) https://asq.ascendtravel.com/

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง ขอให้อีเมลแจ้งความประสงค์ที่ rtetokyo2020.3@gmail.com เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางโปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ :

http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ7 วันทำการ)

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ7 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง
3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.3 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.4 ใบ ต.8 (โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้)
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view
3.5 หลักฐานลงทะเบียน Application Thailand Plus (ถ้ามี)
3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสCOVID-19 (RT-PCR Test) ขอให้ท่านจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ข้อแนะนำ
- ภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้
หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า http://moicovid.com/map.html

- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

กรณีมีข้อสอบถาม
ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 3 วัน) 
ขอให้แจ้งยกเลิกทางอีเมลrtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้

ยกเลิกการเดินทาง 12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE
พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและ COE แนบมาทางอีเมลด้วย

4. สำหรับชาวต่างชาติ ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/

หมายเหตุ : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้นขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนมิถุนายน 2564 โปรดติดตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับขั้นตอนและกำหนดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนต่อ ๆ ไปอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 จะประกาศในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2564


タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

タイ国籍の方で2021年6月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。

1.航空券購入

在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。

1. 2021年6月9日(水)全日空 NH847便
( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

2. 2021年6月13日(日)タイ国際航空 TG643便
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

3. 2021年6月16日(水)タイ国際航空 TG683便

(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

4. 2021年6月23日(水)日本航空 JL031便 

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

既に航空券をお持ちの方は、上記日程への振替手続きのため各航空会社に直接お問合せ下さい。

※日付の振替ができない場合は、新たに購入して頂く必要があります。

タイ国際航空の航空券をお持ちの方で振替手続きが必要な方は、タイ国際航空問合せ先 0570-064-015 までお問合せ下さい。

日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記2番の登録手続きを行って下さい。


2.渡航許可書(COE)を申請する

https://coethailand.mfa.go.th/


3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類

3.1 パスポート原本

3.2 大使館発行の渡航許可書(COE)

3.3 航空券

3.4 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。)

3.5 Thailand Plus アプリに登録(スマホがある場合)

3.6 ASQホテル予約確認書 (Alternative State Quarantine) (ある場合)


Back to the list