ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย เป็นการชั่วคราว

04/06/2021
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ที่เดินทางจาก 20 เมือง/ประเทศในรายชื่อที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.617 ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางจากประเทศไทยเข้าญี่ปุ่นจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้ เป็นเวลา 3 วันหลังเดินทางถึงญี่ปุ่น (วันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นนับเป็นวันที่ 0) และต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 3 หากผลเป็นลบ จึงจะ

สามารถย้ายไปกักตัวเองต่อที่โรงแรม/บ้านพักจนครบกำหนดการกักตัว 14 วัน มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว ซึ่งทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

อนึ่ง ในหลักการ ปัจจุบันญี่ปุ่นยังคงไม่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่น เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ อาทิ ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร ผู้ที่มีสถานะพำนักอยู่ก่อนแล้ว หรือผู้ที่เป็นครอบครัวของบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเข้าเมืองของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)

เอกอัครราชทูต
Back to the list