ประกาศและประชาสัมพันธ์


การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s Alternative Development Model: our journey to global sustainability”

21/06/2021

สถานเอกอัครร่ชทูตจะร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s
Alternative Development Model: our journey to global sustainability” ในวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา
10.00-11.15 น. (ออสเตรีย) หรือ 15.00-16.15 น. (ประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การสัมมนาจะกล่าวถึงความสาเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงในฐานะโครงการการพัฒนาทางเลือกที่ดาเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการลดปัญหาการปลูกพืชเสพติด ฟื้นฟูความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ซึ่งส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยที่ขาดโอกาส และเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกป่าทดแทน สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

2. สอท. เชิญวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา ดังนี้
2.1 ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา ผอ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2.2 Dr. Sandro Calvani ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
2.3 น.ส. สลักจิต มั่นธรรมรักษา ประธานสายบริหารงานพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
2.4 นายวิชัย เป็งเรือน ผญบ. หมู่บ้านต้นผึ้ง ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวทาง https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyVienna
Back to the list