ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

29/09/2021

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย
ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม2564 เป็นต้นไป

********************

■ ข้อมูลสำคัญ (สถานะ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564)

- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
7วัน(สำหรับผู้ที่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของประเทศไทยโดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า14วันก่อนออกเดินทาง)และไม่น้อยกว่า 10 วัน (สำหรับผู้ไม่มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของไทย)
**สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และเดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง  จะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกับผู้ปกครอง**

คลิกเพื่อดูรายละเอียดรายชื่อวัคซีน

**เอกสารเกี่ยวกับการจองโรงแรมที่พัก/สถานที่กักกัน ต้องเป็นหลักฐานการจองโรงแรมที่ระบุการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว **

************************************************************************************

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry หรือ COE)**

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการลงทะเบียน

A :กรณีกักตัวในสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine หรือAQ)

1.หนังสือเดินทาง

2. บัตรโดยสาร (สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง)

3. เอกสารการจองโรงแรม/สถานที่กักกันช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform)

(1) https://entrythailand.go.th การจองสถานที่กักกันผ่านเว็บไซต์นี้จะปรากฏข้อมูลการจองบนแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางของระบบ COE online โดยอัตโนมัติผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารการจองอีก (คู่มือ https://drive.google.com/file/d/1eueDaJb36Lwo5sXQfUir3pFhMbFO4X3g/view?usp=sharing)

(2) จองกับโรงแรมโดยตรง

(3) https://www.agoda.com/quarantineth

(4) https://asq.locanation.com/

(5) https://asq.ascendtravel.com/

4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) (ถ้ามี)

* เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนออกโดยหน่วยงานราชการญี่ปุ่น โดยชื่อผู้รับวัคซีนในเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามในหนังสือเดินทาง (Passport)
- หากต้องการรับสิทธิในการกักตัว 7 วัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อกำหนดของประเทศไทย อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง มิเช่นนั้นต้องกักตัว 10 วัน

B :กรณีเข้าร่วมโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (เช่น Phuket Sandbox)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดรายชื่อพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว)

1.หนังสือเดินทาง

2.กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด 19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (สำหรับชาวไทย กรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาครอบคลุม 7 วัน ที่พำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว/ สำหรับชาวต่างชาติกรมธรรม์ต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย โดยหากเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือพำนักระยะยาวในไทย ต้องครอบคลุมระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ปี)– สามารถตรวจสอบรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษากรณีการติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/

3. เอกสารการชำระเงิน และเอกสารยืนยันโรงแรมมาตรฐานSHA+

**ผู้เดินทางต้องพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนด (7 วัน)จึงจะสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้

–สามารถดูรายชื่อโรงแรมSHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/

4. เอกสารยืนยันการจองตรวจโควิดอาทิใบเสร็จการจองซึ่งสามารถติดต่อกับโรงแรม/โรงพยาบาลโดยตรง

5. บัตรโดยสารเครื่องบินสามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง

6. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate)
*ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อกำหนดของประเทศไทย อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ทั้งนี้ อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองสามารถเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวได้ 
*เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนออกโดยหน่วยงานราชการญี่ปุ่น โดยชื่อผู้รับวัคซีนในเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตามในหนังสือเดินทาง (Passport)


เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว

- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้เดินทางจากทุกประเทศ/พื้นที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่โครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยวได้

** สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

*** สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนด 21 วันดังกล่าว

- ต้องมีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่แสดงผลเป็นลบและมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง (อนึ่ง โปรดตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติของสายการบินที่ท่านใช้ด้วย)

- ผู้เดินทางจะต้องติดตั้งระบบติดตาม หรือ Application ตามที่ทางราชการกำหนด โดยห้ามปิดระบบติดตามตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ หากฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่เมื่อครบ 7 วัน

- กรณีผู้ที่ต้องการออกจากพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยจะต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวครบ 7 วัน และจะต้องมีหลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แสดงผลเป็นลบตลอดระยะเวลา 7วัน

- ผู้เดินทางจะดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR เมื่อเดินทางถึงสนามบิน หลังจากนั้นต้องเดินทางไปยังโรงแรมที่จองไว้ทันทีเพื่อรอผลการตรวจ หากผลตรวจเป็นลบ ผู้เดินทางจึงจะได้รับอนุญาตให้ท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องได้

**********************************************************************************

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารและจองสถานที่กักตัวแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง โปรดส่งอีเมล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

-บัตรไซริวการ์ด / วีซ่า / ใบมอบตัว

- บัตรโดยสาร

- ใบจองสถานที่กักตัว

โดยส่งมาที่อีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง เพื่อนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทาง โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ : http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

********************************************************************************

การลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย(Certificate of Entry หรือ COE)
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

*ผู้ที่มีถิ่นพำนักปัจจุบันที่ภูมิภาคคิวชู และภูมิภาคจูโกะกุ (จังหวัดฟูกูโอกะ นางาซากิ โออิตะ มิยาซากิ ซากะ คูมาโมโตะ คาโกชิมะ โอกินาวะ ยามากูจิ ฮิโรชิมะ ชิมาเนะ โอกายามะ และทตโตริ)เลือกลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ผู้ที่มีถิ่นพำนักปัจจุบันที่ภูมิภาคคันไซ และภูมิภาคชิโกะกุ (จังหวัดโอซากา เฮียวโกะ เกียวโต มิเอะ นาระ ชิกะ วากายามะ เอฮิเมะ โคจิ โทกูชิมะ และคากาวะ) เลือกลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

ผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เลือกลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

***************

1.กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ3วันทำการ)

2.เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและ
อัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรม/สถานกักกัน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

3.เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่องบิน รวมถึงแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานที่ประเทศไทยแล้ว

********************************************************************************

เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง
2.หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.บัตรโดยสารเครื่องบิน
4.ใบ ต.8 ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก link ต่อไปนี้
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view
5.หลักฐานการจองโรงแรม/สถานกักกัน
6. หลักฐานการได้รับวัคซีน (เช่น Vaccine Certificate)(ถ้ามี)
7. (เฉพาะผู้เดินทางที่เข้าโครงการนำร่องฯ) กรมธรรม์ประกันสุขภาพ
8. (เฉพาะผู้เดินทางที่เข้าโครงการนำร่องฯ)ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง
9. (เฉพาะผู้เดินทางที่เข้าโครงการนำร่องฯ) เอกสารยืนยันการจองตรวจโควิด

ข้อแนะนำ

- หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสCOVID-19 (RT-PCR Test) ขอให้ท่านจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

- ภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า http://moicovid.com/map.html

********************************************************************************

กรณีมีข้อสอบถาม ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
12 OCT 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการ) ขอให้แจ้งยกเลิกทางอีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
ยกเลิกการเดินทาง 12 OCT 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE
พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและ COE แนบมาทางอีเมลด้วย
Back to the list