ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

28/10/2021

■ ข้อมูลสำคัญ (สถานะ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)


 การลงทะเบียนในระบบใหม่ (Thailand Pass)

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนทางระบบ Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางซึ่งจะทดแทนระบบ COE และเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ จะปิดรับการลงทะเบียนคำร้อง COE ใหม่ทั้งหมด

**หลังลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ผู้เดินทางจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ทดแทนเอกสาร COE)


 ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ COE และได้รับเอกสาร COE แล้ว

** ผู้ที่ได้ลงทะเบียนและรับเอกสาร COE ไปแล้วและจะเดินทางไปประเทศไทยหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สามารถใช้เอกสาร COE ฉบับนั้นในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass


 ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2564

** ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน COE และจะเดินทางไปยังประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบ COE เดิม (https://coethailand.mfa.go.th) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

*** หากลงทะเบียนไม่ทัน ขอให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบ Thailand Pass (tp.consular.go.th) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ใบ ต.8 ดาวน์โหลดได้จาก link ต่อไปนี้ https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view

 ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

** สำหรับผู้ที่เดินทางหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียน COE หรือได้ลงทะเบียน COE แล้วแต่อยู่ระหว่างรออนุมัติ
โปรดลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปโดยลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง


การฉีดวัคซีน

**สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองสามารถเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

**กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือนหลังจากการติดเชื้อฯ โดยต้องฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง

-------------------------------------------------------------------------------

** ในปัจจุบัน (สถานะ ณ 28 ตุลาคม 2564) เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์งดเว้นการกักตัว ดังนั้น ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางหากได้รับการฉีดวัคซีนครบสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (จองโรงแรม 1 คืนเพื่อรอผลตรวจ) หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผ่านการกักตัว 10 วัน

** สำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและ/หรือเดินทางมาจากประเทศที่ได้รับสิทธิ์งดเว้นการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วันแต่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ผ่านโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยว (sandbox) โดยต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องเป็นเวลา 7 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ในตารางข้างล่างนี้

ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์งดเว้นการกักตัว 

ตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564


** สามารถตรวจสอบสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่าง ๆ ได้ทาง LINK1, LINK2 *ใบรับรองการตรวจจะต้องเป็นฉบับจริงที่ออกเป็นภาษาอังกฤษ และระบุแน่ชัดว่าเป็นวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น*

** หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด **

************************************************************************************

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารและจองสถานที่กักตัวแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

โปรดส่งอีเมล rtetokyo2020.3@gmail.comอย่างน้อย 15วันทำการก่อนเดินทาง เพื่อนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทางพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

2. บัตรไซริวการ์ด / วีซ่า / ใบมอบตัว

3. บัตรโดยสาร

4.ใบจองสถานที่กักตัวAQ หรือ SHA+

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

********************************************************************************

กรณีมีข้อสอบถาม

สามารถอีเมลมาที่rtetokyo2020.3@gmail.comโดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น12 OCT 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE

พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วยหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 090-3408-7786

********************************************************************************
Back to the list