ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

29/06/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

■ ข้อมูลสำคัญ  (สถานะ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 )


· ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่ต้องกักตัว ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และไม่ได้รับวัคซีน โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ จะทำการสุ่มตรวจ หากพบว่ามีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากผู้เดินทางมีอาการป่วย/อุณหภูมิสูง ด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทยอาจให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ช่องทางเข้าประเทศ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

· ยกเลิกข้อกำหนดให้ชาวต่างชาติมีหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย

· เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

(1) หนังสือเดินทาง

(2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน* (หากเคยได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง) หรือ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (หากไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ) ภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งเป็นลบ โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษ มีลายเซ็นแพทย์กำกับชัดเจน (เป็นลายเซ็นต้นฉบับหรือ PDF ก็ได้) หรือตราคลินิก หรือสัญลักษณ์รับรองของสถานที่ตรวจ

* เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (หรือ 1 เข็มกรณีฉีด Johnson & Johnson) ต้องมีรายละเอียดยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากญี่ปุ่น โปรดขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบกระดาษจากเขตที่พักอาศัย ดังรายละเอียดตัวอย่างเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบกระดาษตามเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นที่ https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/certificate.html

* ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นซึ่งมีหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (My Number) สามารถอนุโลมให้ใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก application 新型コロナワクチン接種証明書アプリ ได้ โดยหากต้องการพิมพ์เอกสารออกมา ควรถ่ายภาพหน้าจอมือถือ (screenshot) ให้ครอบคลุม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน (ให้ครบใน 1 หน้า) รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด QR Code ที่ได้รับจาก application ไว้ในโทรศัพท์ หรือพิมพ์เอกสารออกมาได้

***สายการบินอาจกำหนดว่า ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจโควิด-19 ขอให้สอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ใช้บริการก่อนเดินทาง***

ข้อมูลเพิ่มเติม (สถานะ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

 ตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย


 ข้อกำหนดสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย

*เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าประเทศไทยได้แม้ไม่เคยได้รับวัคซีน หากเดินทางตามผู้ปกครองตามกฎหมายที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว

*เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าประเทศไทยได้หากได้รับวัคซีนเพียง 1 เข็มก่อนเดินทาง 14 วัน จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามข้อกำหนด

กรณีเดินทางพร้อมผู้ปกครองตามกฎหมาย

· หากผู้ปกครองตามกฎหมายได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว เด็กสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แม้ไม่ได้รับวัคซีน

· หากทั้งผู้ปกครองและเด็กไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ทั้งเด็กและผู้ปกครองจำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ต้องแสดงผลตรวจ)

· หากเด็กทีได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่ผู้ปกครองไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผู้ปกครองจำเป็นต้องมีผลตรวจ
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

กรณีที่เด็กเดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครอง

· เด็กอายุ 5-17 ปี สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยคนเดียวได้โดยไม่มีผู้ปกครอง หากแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป

· เด็กอายุ 5-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยคนเดียวได้โดยไม่มีผู้ปกครอง หากแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่ออกโดยแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย

· หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไปนับจากวันที่ติดเชื้อไปจนถึงวันที่เดินทาง และหายป่วยไม่มีอาการใด ๆ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

· หากเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยและมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วผลเป็นบวก สามารถแสดงเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว ต่อแพทย์ผู้ตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เอกสาร  recovery form หรือใบรับรองแพทย์ สามารถใช้ต้นฉบับหรือ PDF ก็ได้
ดังนั้น โปรดเตรียมเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปประเทศไทย

· หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือนจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 และผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

· หากเคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 ให้ถือว่าได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด


 กรณีผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) 

· ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) เพื่อเดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ผ่าน ตม. ไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ COVID-19 รวมถึงไม่ต้องมีหลักฐานประกันรักษาพยาบาล (ยกเลิกการแสดงหลักฐานประกันในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

· ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง

********************************************************************************************************************************กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง


สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารและจองสถานที่กักตัวแล้วแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

โปรดเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และแจ้งความประสงค์ว่าเดินทางมาเพื่อทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทาง โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

2. บัตรไซริวการ์ด / วีซ่า / ใบมอบตัว

3. บัตรโดยสาร (ต้องมี หากไม่มี จะไม่สามารถทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

*****************************************************************************************************************************************

กรณีมีข้อสอบถาม

สามารถโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786

*******************************************************************************************************************************************
Back to the list