ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

01/03/2023

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

■ ข้อมูลสำคัญ  (สถานะ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 )

· ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ไม่ต้องกักตัวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดี หากผู้เดินทางประสงค์จะซื้อประกันการเดินทาง สามารถดำเนินการได้บนพื้นฐานความสมัครใจ

· เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ดังนี้

(1) หนังสือเดินทาง

(2) บัตรโดยสารเครื่องบิน

(3) วีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ: https://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/ ภาษาญี่ปุ่น: https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/)

*ทางการไทยยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATKรวมทั้งยกเลิกการแสดงเอกสารประกันที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 *

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย (สถานะวันที่ 1 มีนาคม 2566)

· หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง โปรดรักษาให้ไม่มีอาการ เช่น ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายเป็นปรกติจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้


 กรณีผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) 

· ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) เพื่อเดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ผ่าน ตม. ไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงไม่ต้องมีหลักฐานประกันรักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

· ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง

********************************************************************************************************************************

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง


สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารและจองสถานที่กักตัวแล้วแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

โปรดเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และแจ้งความประสงค์ว่าเดินทางมาเพื่อทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทาง โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

2. บัตรไซริวการ์ด / วีซ่า / ใบมอบตัว

3. บัตรโดยสาร (ต้องมี หากไม่มี จะไม่สามารถทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

*****************************************************************************************************************************************

กรณีมีข้อสอบถาม

สามารถโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786

*******************************************************************************************************************************************
Back to the list