ประกาศและประชาสัมพันธ์


การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่อง การรับมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น

01/07/2021

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีของไทยและของญี่ปุ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการรับมอบ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทย และ
นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ณ ห้องบัวแก้ว โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วม

รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบวัคซีนฯ ให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 1,050,000 โดส เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนไทย ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและความมุ่งมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่น
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับไทยและประเทศในอาเซียน

อนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขนส่งวัคซีนที่ได้รับมอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุด โดยวัคซีนมีกำหนดจะมาถึงไทยในช่วงค่ำของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และจะมีการจัดพิธีการรับมอบต่อไป  Tags:   Covid-19 vaccine

Back to the list