ประกาศและประชาสัมพันธ์


รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

19/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน

และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

**********************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. สัญชาติไทยหรือญี่ปุ่น สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น–ไทย-อังกฤษ

ได้ในระดับดี

2. จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

3. อายุระหว่าง 20 - 45 ปี

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

5. มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง และสามารถทำงานนอกเวลาราชการ รวมทั้ง

อุทิศเวลาให้แก่งานราชการได้

7. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้เป็นอย่างดี

8. หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ

3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน

4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

5. เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

7. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านตรวจลงตรา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวแบบออนไลน์ อนึ่ง สำหรับลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ
จะปฏิบัติงานหลักด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
โดยปฏิบัติงานทั้งหมดข้างต้นด้วย

2. ปฏิบัติงานคุ้มครอง ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน

3. จัดทำข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการและบทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกงสุล

4. ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับงานกงสุลแก่ผู้มาติดต่อ

5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรในต่างจังหวัด และกิจกรรมสนับสนุนอาสาสมัครไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ

6. ตอบคำถามทางโทรศัพท์และอีเมล์เกี่ยวกับงานกงสุล

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเดือนละ 224,000 เยน

วิธีการสมัคร

โปรดส่งเอกสารซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ที่อยู่ Royal Thai Embassy (ฝ่ายกงสุล), 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

หรือ consular@thaiembassy.jp ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยรายการเอกสารมีดังนี้

1. ประวัติย่อ (ภาษาไทยและญี่ปุ่น)

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา

4. สำเนาหนังสือเดินทาง

5. สำเนาใบสำคัญต่างด้าว (ในกรณีที่เป็นคนไทย)

6. ใบอนุญาตขับรถยนต์ (หากมี)

กำหนดการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-17.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

เริ่มเข้างาน - สำหรับโครงการบัตรประชาชนฯ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

- สำหรับผู้ช่วยงานกงสุล วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)

เอกอัครราชทูต
Back to the list