ประกาศและประชาสัมพันธ์


ข่าวสารนิเทศและคลิปวีดิทัศน์บันทึกการสัมมนา Envisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership

02/08/2021

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมจัดการสัมมนา Envisioning the Future: Thailand-Japan Economic Partnership เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ทางระะบ Zoom Webinar ซึ่งได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า 1,000 คน 
คณะผู้จัดงานได้จัดทำคลิปบันทึกการสัมมนาและข่าวสารนิเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในแวดวงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเศรษฐกิจได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

-คลิปบันทึกการสัมมนา (ภาษาไทย) 
-คลิปบันทึกการสัมมนา (ภาษาญี่ปุ่น) 

-คลิกอ่านข่าวสารนิเทศผลการสัมมนา (ภาษาไทย)
-คลิกอ่านข่าวสารนเทศผลการสัมมนา (ภาษาญี่ปุ่น)

Back to the list